Skip to content

VisMeg – dine tanker og følelser. Et samtaleverktøy for følelsesregulering

Hva liker du best? Og hva liker du minst?

For noen år siden gikk psykologspesialist Klara Øverland sammen med overlege og barnepsykiater Aina Basilier Vaage og psykologspesialist Domnine Lecoq i gang med utviklingen av verktøyet VisMeg. Bakgrunnen var at det ble etablert flere flyktningmottak og barn og barnefamilier ankom Norge. Flere barnehager tok kontakt med spesialisthelsetjenesten og hadde behov for innspill til kommunikasjon med barn som enten var stille eller urolige. Barna kunne ikke norsk og hadde problemer med å formidle sine tanker og følelser. Vi ønsket å styrke barnehageansattes kompetanse og arbeide med deres relasjon til barna. Vi vet at mange barn er vant med bøker, se på bilder, og de liker å holde noe i hendene. Ved å la barna sortere aktivitetskortene ut fra deres opplevelser får man et bilde av hva som er viktig for dem. Sorteringen bidrar også til at de får en felles opplevelse med ansatte.

Barnas stemme kan vises gjennom bilder, de må ikke si noe.

Sorteringen gir også de voksne en indikator på hva man bør snakke om og stimulere. Samtaleverktøyet VisMeg kan brukes til samtaler, for å bli kjent, i planlegging av tiltak og til hjelp i følelsesregulering.

Samtaleverktøyet har egne tegneark der barna kan tegne inn følelser og tanker, eller den voksne kan skrive det inn. Hvis de har kranglet, slått seg eller sloss, kan de for eksempel tegne inn hvor i kroppen de har vondt og de kan få hjelp til å¨snakke om det. 

 

eske

En del av livsmestringen

«VIS MEG – dine tanker og følelser» kan brukes sammen med foreldre, ansatte i barnehager og PPT, lærere, helsesykepleiere, psykologer og andre terapeuter, besteforeldre – eller andre barn. Samtaleverktøyet kan brukes i forbindelse med at barn skal lære mer om livsmestring, som inngår Fagfornyelsen i skolen og Rammeplan for barnehager – der mangfold og gjensidighet er viktig. VisMeg kan gi en mulighet til å snakke om tanker og følelser i ulike situasjoner, sammen med voksne eller andre barn. Verktøyet kan bidra til å gi barn en fellesskapsfølelse, hvor det enkelte barn bidrar med sin stemme, som deles med de andre. Forhåpentligvis kan dette bidra til å skape tilhørighet for barna. Barna kan ved hjelp av bilder og/eller ord få formidlet sine meninger. Dette kan også gi voksne innsikt i barnas livsverden. 

Når barn får mulighet til å kommunisere via bilder, og slik kan dele hvordan de opplever verden, alene og sammen med andre, kan barn og ansatte bli bedre kjent. Å gjøre noe sammen kan være en metode for å skape gode relasjoner. 

Sosialkompetanse

Barn skal stimuleres til en positiv helse, læring og samarbeid. Mange av kortene viser sosiale situasjoner, som det å spille ball, synge og spise sammen med andre. Etter kortsorteringen kan dere snakke om de ulike sosiale situasjonen som kortene viser og gjerne knytte tanker og følelser til disse. Det er viktig at den voksne responderer sensitivt på barnets meninger. Barn setter ofte pris på voksnes respons. 

Samtaler om tanker og følelser

Ved hjelp av verktøyet kan barna formidle noen av tankene sine, enten gjennom kortsorteringen eller ved hjelp av tankeblomsten, hvor tanker noteres. 

Samtaleverktøyet kan også brukes til opplæring av følelser og trening i å utrykke seg. Den voksne kan stille spørsmål som åpner for undring: Hvordan føles det i kroppen når du hopper på trampolinen, kan du vise meg? Hvordan føler du det inni deg når du gjør det? Hender det at du blir glad inni deg, er det slik at du smiler da? Kan du vise meg? Eller på det kortet som viser at de er sinte og sloss, hvordan tror du de føler det inni seg? Er de sinte? Kan det være at de blir triste etterpå?

Spør barna om de vil være med å sortere kort i Vismeg og husk at det er frivillig å delta. Det er barna som skal få vise, og den voksne skal følge med i deres tempo. Barnet kan få vist sine tanker. De som vil snakke kan gjøre det underveis eller etter sorteringen, hvis de ønsker å fortelle noe, men de må ikke.

Samtaleverktøyet er utviklet i forbindelse med studien Omsorg for Traumatiserte barn, en studie støttet av Stiftelsen Dam ved hjelp av Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, i samarbeid med SUS, Utredningsposten og Transkulturelt senter. Prosjektgruppen har samarbeidet med Læringsmiljøsenteret, UiS, og er en del av Filiorum barnehagenettverket ved UiS. Kortene er tilpasset barn med flyktning/innvandrerbakgrunn, men kan brukes av barn flest. Verktøyet er prøvd ut ved SUS, med barn i barnehage- og skolealder. Alle aktivitetene på kortene er basert på situasjoner som barn opplever i det daglige. Barnehageansatte har bidratt i utviklingen av kortene.

Group 1239

Kortene er utviklet for å brukes til hjelp i Livsmestring for å skape balanse i barnas tanker og følelser.

Kortene kan være et bidrag til å la barnas stemme komme til utrykk, gjennom undring, utforskertrang, lek, medvirkning og mulighet til å vis sitt syn på ulike situasjoner, jfr. Lov om barnehager (Barnehageloven, 2017). Aktivitetskortene kan også nyttes i forbindelse med Fagfornyelsen i skolen (2020) hvor folkehelse og livsmestring løftes fram i alle fag (Utdanningsdirektoratet). «I barne-og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende» (Utdanningsdirektoratet). Tilhørighet er en viktig del av mangfolds begrepet. Når vi arbeider for å skape tilhørighet så handler dette om å inkludere, anerkjenne og respektere hverandre. Barn har rett til å bli hørt og få si sin mening (Barnekonvensjonen). Ved å la barnas subjektive meninger og erfaringer komme til utrykk gjennom bilder og/eller ord, kan barn gi utrykk for tanker og følelser. Dette kan bidra til at de føler seg verdsatt og i følelsesmessig balanse.