Skip to content

Tanker og følelser i koronatiden

Mange barn sliter med vanskelige tanker og følelser i koronatiden

Mange barn sliter med vanskelige tanker og følelser i koronatiden. Dette verktøyet er utarbeidet for barn som har hatt det spesielt vanskelig, men det er laget basert på metoder, teori og verktøy som passer for de fleste barn. Det kan være til hjelp i samtaler for foreldre, ansatte i barnehage, skole eller i andre yrker hvor du  møter barn. Av og til snakker ikke barn så mye, men da kan de vise deg, f.eks. ved kortsortering, tankeblomsten eller et følelseshjul. Noen barn snakker uten at det er behov for slike verktøy. Noen snakker av seg selv, mens andre snakker hvis du prater, leker eller leser med dem. Barn vil reagere ulikt på pandemien, men som regel har de mange spørsmål og mye de lurer på. Da kan noen av disse verktøyene være til hjelp i samtaler. 

I veiledning av barn arbeider vi mye med å tilrettelegge for å skape en god tilknytning mellom barn og omsorgsperson. På dagtid er ansatte i barnehager og skoler de næreste tilknytningspersonene for barnet, som kan sørge for at barnet er trygt. Da er det viktig at de responderer på det som barnet sier og gjør. Ved å være sensitive, vise omsorg og snakke på en åpen og tolerant måte, samtidig som de lytter og responder, kan en god relasjon bygges. Teoretisk  bygger vårt arbeid på tilknytningsteori og traumebasert omsorg (se ref.). Både tilknytnings sirkelen og toleransevinduet er viktige modeller i vårt arbeid. Tett samarbeide mellom barnehage/skole og hjem er helt nødvendig for å kunne forstå barnets reaksjoner i kontekst.

I pandemitiden kan noen barn bli mer isolerte enn andre. Vi lever alle med regler om sosial distanse og skjerpede krav til renslighet, noe også barna opplever i dagliglivet. Noen barn opplever ensomhet og skuffelser over det de mister av sosiale aktiviteter. 

Det er viktig å ta hensyn til at barns tanker og følelser kan svinge i denne situasjonen, slik det også gjør for voksne. Samregulering blir derfor viktig i denne perioden – husk at vi påvirker hverandre med våre tanker og følelser. Vi voksne skal være «større og sterkere», dvs. at vi skal beskytte barna og gi dem konstruktive råd. Det er en utfordrende tid, og noen sårbare barn og unge vil behøve ekstra tiltak i denne perioden. Barn er i konstant utvikling og har behov for å være sammen med venner. De har behov for læring og mestringserfaringer. For ansatte i barnehager og skoler er også pandemitiden utfordrende, da de må legge om mange av sine vanlige rutiner og oppgaver. Hvis barnehager og skoler stenger er det foreldrene som må fylle noen av disse oppgaven.

Mange er redde for Korona, for å få det selv eller at noen de kjenner skal få korona. Det er viktig at vi klarer å opprettholde gode og trygge hverdager, uten at angsten tar overhånd Det viktig å ta på alvor og forsøke å redusere denne. Dersom vi møter barnas tanker og følelser, så vil samtaler omkring dette ofte være nok til å moderere redselen. Noen barn må henvises til profesjonell hjelp ved funksjonssvikt, f.eks. hos psykolog, men de fleste barn vil klare seg fint ved at vi snakker med dem og er sammen med dem.

Lek og aktiviteter er spesielt viktig i denne perioden, da dette gir mulighet for å avreagere angst og spenning. Hverdagsrutiner er også viktig å opprettholde, slik som søvn, hvile og faste måltider. Avslapningsteknikker kan være forebyggende og til hjelp for noen (se Slapp av). Ofte er samtaler og det å være sammen med andre til god hjelp. 

Under referanser ligger det noen lenker som kan være til hjelp i denne situasjonen. Helsedirektoratet skal til enhver tid være oppdatert når det gjelder offentlig informasjon om pandemien. 

I menyen Slapp av – Lek og bevegelse har vi lagt inn noen eksempler på hva barn liker å gjøre. I pandemitiden har f.eks. dansepedagog Karin Moe Hennie danset ute sammen med barn i barnehager og skoler (se under lek og bevegese). Vi anbefaler spesielt aktiviteter og lek som innebærer bevegelse, som dans eller i turer i naturen, og ulike former for kreative sysler, som. f.eks. tegning eller ulike former for oppgaver, som er alderstilpasset til barna. 

I arbeidet vårt er vi opptatt av at barna skal føle identitet, som er en viktig del i mangfoldsbegrepet. For å skape mangfold må barn fra alle kulturer inkluderes. De må oppleve at de får anerkjennelse og føle at voksne bryr seg om dem, dvs. at voksne responderer og er sensitive. I følge Barnekonvensjonen har barn rett til å si sin mening og å bli hørt. Disse verktøyene kan være til hjelp for de fleste barn, også barn fra andre kulturer eller som ikke kan utrykke seg ved hjelp av ord. I tillegg kan de gi rom for samtaler om det som opptar barna. Dette er spesielt viktig i disse koronatider.