Skip to content

Informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Legg til din overskrift her

Nettsider som omhandler barn og korona:
Flere av disse sidene har også artikler om sårbare barn.

RVTS (inneholder også lenker til veiledere)
https://www.rvtsvest.no/informasjon-rad-og-hjelp-i-samband-med-korona/

Barneombudet (barns rettigheter)
https://www.barneombudet.no/

Læringsmiljøsenteret, UiS
https://www.uis.no/nb/rad-til-barnehager-skoler-og-foresatte-i-forbindelse-med-koronapandemien

Cactusnettverk
https://www.cactusnettverk.no/

Dag Nordanger og kollegaers informasjonsvideoer om traumer og toleransevinduet: 
https://www.cactusnettverk.no/pedagogiske-videoermateriell/

Senter for krisepsykologi
https://www.uib.no/sfk

Klinikk for krisepsykologi
https://krisepsykologi.no/informasjon/informasjon-og-rad/koronavirus-temaside/ (informasjon på ulike språk)

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
https://www.nkvts.no/korona/ (informasjon på ulike språk)

Flyktninger og asylsøkere i koronatiden, NKVTS
https://www.nkvts.no/content/uploads/2020/04/Koronapandemien-Flyktninger-og-asyls%C3%B8kere-familier-barn-enslige.pdf

Barns utsatthet på internett relatert til koronapandemien
https://www.nkvts.no/content/uploads/2020/04/Barns-utsatthet-p%C3%A5-internett-relatert-til-koronapandemien.pdf

RKBU Vest, NORCE
https://www.norceresearch.no/rkbu-vest-regionalt-kunnskapssenter-for-barn-og-unge/koronaviruset-slik-jobber-vi-i-rkbu-vest

KORUS
http://korusnord.no/Aktuelt/Faglige-rad-og-bistand-under-pandemien/

TILBESTE
https://tilbeste.no/2020/06/23/brukerstyrt-undersokelse-viser-bortfall-av-stottetiltak-for-barn-med-nevroutviklingsforstyrrelser-under-koronastengingen/

Barns Beste
https://sshf.no/barn-som-parorende-og-koronaviruset

Brosjyre fra Ananke: Mestring av angst og tvang under pandemien:
https://www.yumpu.com/no/document/read/64960603/mestring-av-angst-og-tvang-under-pandemien

Koronastengte skoler har vært en lettelse for elever som fikk en lang pause fra mobbing, men det kan være ekstra hardt å gå på skolen igjen:
NRK radio 27.08.2020. En del elever som har vært utsatt for mobbing, opplevde det som en lettelse da skolen i mars ble stengt på grunn av korona.
Men etter et halvt år kan det være ekstra vanskelig å skulle begynne på skolen igjen. Det sier Klara Øverland som er spesialpsykolog ved Norce i Bergen og førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret til Universitetet i Stavanger.
[Varighet:3’32»] Rep: Leif Rune Løland.

 

Legg til din overskrift her

Verktøy som kan være til hjelp for barn: 

Legg til din overskrift her

Referanser for å utarbeide VisMeg

OTB prosjektet har bygget sitt arbeid omkring traumebasert omsorg og psykodynamisk terapi. Modellene som brukes er utviklet for at de skal være barnevennlige og er pilotert med barn i ulik alder fra 3-12 år. De bygger på modeller, som brukes innenfor psykoterapi og i samtaler med barn. OTB studien og billedkortsorteringen er inspirert av Øverlands PhD, som omhandler samlivsbrudd i barnehagen og de ansattes arbeid med dette, og som var en del av Bambi prosjektet hvor billedkort ble benytte. Studien er også influert av Vaages PhD, som omhandlet vietnamesiske flyktninger som kom til Norge og deres barn. Erfaringer fra Flyktningbarnprosjektet ved Dale mottakssenter og Transkulturelt senter, samt ved utredningsposten for barn og unge ved Stavanger Universitetssjukehus er også inkludert. Barnesamtaler om vanskelige tema og hvordan disse kan utføres på en enkel og god måte har vært en viktig del av prosjektet. Det vært en prioritet å lage verktøy hvor barna kan vise sin stemme og subjektivitet, eller mening om det som opptar dem. Videre følger litteraturreferanser som studien bygger på:

 

Ainsworth MD, Blehar M, Waters E, Wall S (1978). Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation. Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Bath., H. (2008). The Three Pillars of Trauma-Informed Care. Reclaiming Children and Youth, v.17.  nr.3,  p17-21.

Brantzæg, I., Smith, L. & Torsteinson, S. (2011). Mikroseparasjoner. Oslo: Fagbokforlaget.

Beck, A.T., Depression: Causes and Treatment. University of Pennsylvania Press, 1972.

Beck, JS (2011). Cognitive behavior therapy: Basics and beyond (2nd ed.), New York, NY: The Guilford Press.

Bessel van der Kolk, The Body Keeps the Score (2014). Brain, mind, and body in the healing of trauma. 

Bowlby, J., (1973). Attachment and Loss: Vol. 2. Separation. New York: Basic Books.

Bru, E.,  Cosmovici, I. E. & Øverland, K. (2016) (red).  Psykisk helse i skolen. Universitetsforlaget, Oslo. 

Gresham, F.M., & Elliott, S.N. (1990). Social Skills Rating System. Circle Pines, MN: American Guidance Service. 

Haene, L.D & Rousseau, C. (Editors). (2020). Working with refugee families. Trauma and exile in Family Relationships). Cambridge University Press.  

Langballe, Å. (2011). Den dialogiske barnesamtalen: Hvordan snakke med barn om sensitive temaer. NKVTS.

Nordahl, H.M., Øveraas, H.J., Hjemdal, O., & Ternava R.M. & Wells, A. (2018). Metacognitive therapy vs. eye movement desensitization and reprocessing for posttraumatic stress disorder: study protocol for a randomized superiority trial. Trials Jan 8;19(1):16. doi: 10.1186/s13063-017-2404-7

Nordanger, D.Ø og Braarud., H.C. (2017). Utviklingstraumer-Regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi. Fagbokforlaget, Oslo. 

Nordanger, D.Ø og Braarud., H.C. (2011). Kompleks traumatisering hos barn: En utviklingspsykologisk forståelse. Psykologtidsskriftet.

Nordanger, D.Ø og Braarud., H.C. (2014). Regulering som nøkkelbegrep og toleransevinduet som modell i en ny traumepsykologi. Psykologtidsskriftet. 

Perry, B.D. (2014). Helping traumatized children. An overview for caretakers. The Child Trauma academy.  

Rousseau, C. (1995). The Mental Health of Refugee Children. Transcultural Psychiatric Research Review, Volume: 32 nr: 3, s.: 299-331 

Siegel, D. (1999). The Developing Mind: How relationships and the brain interact to shape who we are. Guildford Publications.

Størksen, I., Thorsen, A. A., Øverland, K. & Brown, S.R. (2012). Experiences of daycare children of divorce, Early Child Development and Care, 182:7, s. 807-825

Vaage, A.B. (2010). Mental health of Vietnamese refugees. Long-term and trans-generational perspectives. PhD, UiB.

Øverland, K. (2013). Daycare children of divorce. PhD, Læringsmiljøsenteret, UiS. 

Modellene er basert på:

Angstkurven basert på Yerkes-Dodson lov.

Toleransevinduet, barneversjon, Basert på Daniel Sigel, 1999, & Minton & Ogden, 2003 og inspirert av Nordanger & Braarud (2011).

Sorteringsmatrisen og kortsortering er inspirert av matrisen i billedkortstudien til Størksen, et.al (2012), del i Øverlands PhD.

Følelseshjul: Grunnfølelser basert på Paul Ekman & Wallace V. Friesen.

Hvem kan hjelpe meg hånda, inspirert av Solfrid Raknes

Tankeblomsten, inspirert av Hans Nordahl.

De tre søylene i Traumebevisst omsorg: The Three Pilars of Trauma informed Care, etter tillatelse av Bath.

Tusen takk for støtte og samarbeid for  å utvikle nettsiden og OTB prosjektet går til: 

Stiftelsen Damm for finansiering

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning for god støtte. https://www.psykopp.no/

Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige ved Helse Stavanger Universitetssykehus
https://helse-stavanger.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helsevern-barn-unge-og-rusavhengige

Her takkes spesielt ledelsen ved K1, Utredningsposten og Transkulturelt Senter, samt ledelsen ved BURA, SUS, og forskningsavdelingen ved SUS som har støttet forskningsprosjektet, samt ansatte ved K1 som hjalp til ved pilotering og kortpakking.

Læringsmiljøsenteret, UiS, og ledelsen.
https://www.uis.no/nb/laeringsmiljosenteret

FILIORUM, senter for barnehageforskning
https://www2.uis.no/forskning-og-ph-d/forskningssentre/filiorum-senter-for-barnehageforskning/

Karin Moe Hennie, dansepedagog, takkes spesielt for å ha laget forestilling og øvelser med dans, sang og bevegelse for barna. 

Designer Jon Aaslestad fremheves spesielt for utarbeidelse av design og Garpycity for utarbeidelse av nettsiden. En stor takk for samarbeidet i utarbeidelsen!

Det gis også en stor takk til barn og barnehager som har deltatt i utviklingen av VISMEG og OTB prosjektet. En stor takk går spesielt til barnehager i Sandnes, som deltok i veiledning/kurs og en spesiell takk til barnehagene i Gjesdal Kommune for støtte tidlig i utviklingen.
https://www.nrk.no/norge/xl/traumebarna-1.13091547

Vi som driver OTB prosjektet: 

Klara Øverland (psykologspesialist, førsteamanuensis, UiS, spesialrådgiver i RKBU Vest, Norce, Domnine Lecock (psykologspesialist, Transkulturelt Senter) og Aina Basilier Vaage (overlege og barnepsykiater, Transkulturelt senter). Prosjektleder:  Klara Øverland (Klara.overland@uis.no)