Skip to content

Kulturelle faktorer, språk og tolk.

Lærere og ansatte i barnehagen og skolen kan hjelpe barnet med følelsesregulering

Voksne generelt og i barnehager og i skoler spiller en stor rolle, i å trygge og å trøste barn som har det vanskelig. De kan også hjelpe barnet med å regulere følelsene sine, for dette er ikke alltid like lett for barn. Av og til vil de har behov for trøst, av og til vil de ha behov for at voksne setter rammer og lager noen strukturer. Ofte vil de ha flere behov, men noen ganger kan det å være tilstede med barnet gjennom de ulike følelsen og å snakke rolig til dem være nok. Da kan barnet få kontakt med egne kroppslige reaksjoner, tanker og følelser – og gradvis oppleve at mestringen og kontrollen kommer tilbake. 

Reguleringsstøtte i koronatiden

Både barn og voksne har behov for reguleringsstøtte i koronatiden. Barna har spesielt behov for tett oppfølging med veiledning, råd og voksne som viser dem omsorg og kjærlighet. Barn kan ha problemer med å følge med på alle reglene og noen kan ha problemer med å forstå hvorfor de er nødvendige. Det er svært viktig å gi barn aldersadekvat informasjon, for da kan det være lettere å forstå alle restriksjonene og å vite hva de skal gjøre. Barn lærer ofte av modeller, så det er viktig å vise eller å illustrere hva som bør gjøres. Barn i alle aldre opplever koronatiden ulikt, men barn som har vansker eller er sårbare kan oppleve denne tiden spesielt utfordrende. 

I koronatiden er det spesielt sosial distanse som kan være utfordrende, fordi kontakten med venner og barnehage/skolekamerater begrenses. Der kan også være vanskelig at mange barn mister feiringer. Det kan f.eks. være bursdager, hytte og ferieturer, konfirmasjoner, russefester, arbeidsutveksling, Polen-turer og vinterball som blir avlyst. Barnehager og skoler har i perioder vært stengt, og dermed har de mistet sine daglige rutiner og kontakt med venner. Noen barn mister kontakt med den eldre generasjonen og besteforeldre, spesielt de som har familie på sykehjem eller sykehus. Noen barn opplever også at familiemedlemmer dør i denne tiden og de opplever dermed sorg og savn. Da er det viktig å ivareta barna og følge dem tett opp, slik at de får hjelp i sorgen. Mange barnehageansatte og skoleansatte har gjort en formidabel innsats i denne perioden. 

I korona perioden kan både barn og voksne bli frustrerte, triste eller leie. Dette kan gi ekstra utfordringer. De fleste vil klare å mestre de ulike følelsene, men noen vil trenge mer tid og mer støtte for å regulere følelsene enn andre. Målet er at barnet skal få en bedre selvregulering, men i denne prosessen krever det at voksne også regulerer egne følelser. Samregulering vil si at både voksen og barn justerer egne følelser, slik at noens følelser ikke blir så uregulerte at de påvirker den andre parten sine følelser negativt. Samregulering handler om at vi kanskje må justere noen forventninger, forsøke å forstå andres perspektiver og samtidig klare å kontrollere egne følelser eller finne noen strategier som fungerer i situasjonen, for å skape en bedre følelsesmessig balanse. Oppi dette spiller både kroppsspråk og hva vi sier til hverandre en stor rolle. Det er viktig å kommunisere på en positiv måte, både med ansiktsmimikk, kropp og det samme gjelder måten vi snakker på. Respektfull og anerkjennende kommunikasjon kan bidra til mer positive opplevelser og følelser enn om noen gjør det motsatte. 

Både barn og voksne kan ha behov for reguleringsstøtte i denne perioden, ifølge Nordanger (2020). Braarud og Nordanger har vært og er pionerer innenfor traumefeltet (se referanser). De har lagt ut flere informasjonsvideoer og litteratur om utviklingstraumer, samt undervisningsmateriale. 

Informasjonsvideoer om reguleringsstøtte

Traumefeltets nyttigste terapi, av professor Dag Nordanger og psykiater Anne Kristine Bergem:
https://www.cactusnettverk.no/traumefeltets-nyttigste-terapi/

Pandemivinduet, av professor Dag Nordanger
Enkle råd i pandemitiden i lys av Toleransevinduet
https://www.rvtsvest.no/pandemi-vinduet/

Barna støtter hverandre på sine måter

Barna selv har også vist at de støtter andre barn i pandemitiden. Dette har spesielt kommet til utrykk gjennom regnbuetegningene som barn har laget eller bamser som de har plassert i vinduene sine, for å vise støtte til andre barn og spre glede. Barn viser ofte hjelpsomhet og har en egen vilje til å hjelpe andre, noe som også vises gjennom diverse støtte aksjoner, hvor barn tar initiativ til å støtte ulike arrangementer. 

 

alt_bra2
alt_bra1